Inför Sveriges bästa kulturskola på Lidingö!

Socialdemokraterna vill ge fler barn och ungdomar på Lidingö nya möjligheter att utveckla fritidsintressen inom kultursektorn. Vi skriver idag på Lidingö Nyheter om att införa en ny kulturskola på ön.

Läs mer

Vi vill ha områdespoliser på Lidingö

Daniel Larson, oppositionsråd: vi vill ha områdespoliser placerade på Lidingö och att detta ska tydliggöras och finnas med i en ny samverkansöverenskommelse med polisen.- En enig kommunstyrelse drog igår kväll, den 8 februari, tillbaka beslutsärendet om ny samverkansöverenskommelse med polisen från kommunstyrelsens ärendelista. Orsaken är att den överenskommelse som föreslås saknar utfästelse om lokalt placerade…

Läs mer

Ett tryggt 1177

När du ringer 1177 ska du kunna lita på att du får en trygg sjukvårdsrådgivning. Socialdemokraterna på Lidingö vill att 1177 ska drivas av regionen – inte av nätläkarbolag. Vi vill att sjukvårdsrådgivningen ska drivas utan vinstintressen och felaktiga incitament. Har du frågor eller vill du engagera dig? Hör av dig till Socialdemokraterna på Lidingö….

Läs mer

Budget 2021: Kultur

Ny kulturskola Vi vill göra Sagateatern och Musikskolan till en del av en ny Kulturskola på Lidingö. Alla barn och unga har rätt till kultur, kultur i många och olika former. Vi Socialdemokrater vill ge alla barn och unga på Lidingö möjligheten att tillsammans med andra uttrycka, utveckla och upptäcka sig själva. Idag ges fina…

Läs mer

BUDGET 2021: Mer tid

Så stärker vi Lidingös äldreomsorg

Mer tid för de äldre och mindre stress för hemtjänstpersonalen Socialdemokraterna delar Kommunals uppfattning kring att nuvarande schablonsystem gör att det saknas tillräckligt med utrymme för insatser för kunderna. Det sociala samspelet mellan kund och personal får inte nog tid. Situationen påverkar stadens äldre och de anställdas arbetsmiljö negativt. Den styrande majoritetens besparingar skapar sämre…

Läs mer

Budget 2021: Rätt till heltid

Så stärker vi Lidingös äldreomsorg

Vi föreslår att Rätt till heltid på sikt ska förverkligas för alla anställda inom Lidingö stad under mandatperioden. Vi börjar med att avsätta medel för att under 2021 införa rätt till heltid för anställda inom stadens äldreomsorg. Genom att erbjuda trygga anställningar och bättre arbetsmiljö stärker vi äldreomsorgen.

Läs mer

Budget 2021: Ny mötesplats i Högsätra

Det behövs fler mötesplatser på Lidingö, inte minst med anledning av att antalet äldre ökar. Många äldre är aktiva upp i hög ålder och efterfrågar både gemenskap och aktiviteter, fysiska som sociala och kulturella. Vi vill Lidingö stad ska skapa och öppna en ny mötesplats i Högsätra, i lokalen vid entrén till Högsätra äldreboende, för…

Läs mer

Budget 2021: Ungas fritid och hälsa

Elevhälsan i fokus för trygghet och studieroSocialdemokraterna höjer skolpengen med 2,75% för att ge ekonomiska förutsättningar för ökad trygghet, stärkt elevhälsa, samt ökad rörelse i skolan för förbättrad hälsa och koncentrationsförmåga. Vi vill under 2021 se ett särskilt ökat fokus på en mer elevnära och utbyggd elevhälsa och betonar vikten av anställning av fler skolkuratorer…

Läs mer

Budget 2021: Utbildning

I vår budget för Lidingö 2021, gör Socialdemokraterna viktiga satsningar på utbildningsområdet. Vi satsar mer än den styrande majoriteten på en rad områden. Här är några exempel. Vi höjer anslaget för socioekonomiskt stöd i grundskolan till 5,0 mnkrAvsatta resurser ska fördelas efter behov så att alla elever får lika möjligheter att nå sin fulla potential….

Läs mer

Budget 2021

Vi presenterar budget för Lidingö 2021. Socialdemokraterna investerar bland annat för utbildning, äldreomsorg och kulturliv på Lidingö. Vi motsätter oss neddragningar från den styrande majoriteten och vill se mer ambitiösa satsningar. Socialdemokraterna arbetar för ett starkare samhälle på Lidingö. Alla människor ska få ta del av trygghet och gemenskap. Vi värnar det unika och utvecklar…

Läs mer
facebook Twitter Email