Budget 2021: Ungas fritid och hälsa

Elevhälsan i fokus för trygghet och studiero
Socialdemokraterna höjer skolpengen med 2,75% för att ge ekonomiska förutsättningar för ökad trygghet, stärkt elevhälsa, samt ökad rörelse i skolan för förbättrad hälsa och koncentrationsförmåga.

Vi vill under 2021 se ett särskilt ökat fokus på en mer elevnära och utbyggd elevhälsa och betonar vikten av anställning av fler skolkuratorer för att öka tillgängligheten till dessa, för Lidingös barn och ungdomar i stadens förskolor, skolor och gymnasium.

Öppen fritidsverksamhet
Lidingö stads styrande majoritet beslutade i utbildningsnämnden under hösten 2020, att den öppna fritidsverksamheten för barn i årskurserna 4 – 6 ska stängas ner. Vi Socialdemokrater menar istället att alla Lidingö stads skolor ska erbjuda en öppen eftermiddagsverksamhet, som bedrivs tillsammans med skolornas fritidsklubbar. Med majoritetens förslag minskar valfriheten. Oavsett föräldrarnas betalningsförmåga, ska alla barn ska ha en trygg plats att vara på.

Lidingö ska vara en kommun där barns och ungas rättigheter blir tillgodosedda. Barnkonventionen ligger till grund för det arbetet. Det som bedöms vara barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Socialdemokraterna värnar lidingöbornas valfrihet och vill att Lidingö ska vara en kommun som aktivt verkar för att alla barn ska ges möjlighet att ha en trygg plats att vistas på.

För att skapa en likvärdig skola bör därför alla Lidingö stads skolor erbjuda en öppen eftermiddagsverksamhet som bedrivs tillsammans med skolornas fritidsklubbar. Konsekvenserna av majoritetens beslut riskerar att med precision drabba barn till föräldrar med svagare ekonomi. Vi motsätter oss majoritetens beslut att stänga ner den öppna fritidsverksamheten.

facebook Twitter Email