Budget 2021: Utbildning

I vår budget för Lidingö 2021, gör Socialdemokraterna viktiga satsningar på utbildningsområdet. Vi satsar mer än den styrande majoriteten på en rad områden. Här är några exempel.

Vi höjer anslaget för socioekonomiskt stöd i grundskolan till 5,0 mnkr
Avsatta resurser ska fördelas efter behov så att alla elever får lika möjligheter att nå sin fulla potential. Lidingös elever ska ges möjlighet att utveckla nödvändiga förmågor och nå kunskapskraven. Vi vill att staden ska utveckla förutsättningarna för skolor att stödja alla elever att nå godkända resultat i alla ämnen. Vi föreslår därför fortsatt en höjning av den socioekonomiska peng som vi under lång tid drev politiskt och slutligen fick införd inom grundskolan.

Vi satsar 3 mnkr till att införa socioekonomisk peng i förskolan
För att ge förskolor förbättrade förutsättningar att klara sitt uppdrag avseende att ge varje barn i förskolan vad det behöver för sin utveckling, föreslår vi utökade resurser av socioekonomisk peng i förskolan. Socialdemokraterna har tidigare drivit frågan om socioekonomisk peng i förskolan och ser positivt på att vårt arbete gett resultat, när majoriteten nu budgeterar 1,7 mnkr för införande av modellen.

Mer pengar till läxhjälp och lovskola
Vi satsar 3,2 mnkr för läxhjälp för elever i grundskolan, samt elever som studerar på IM-programmet. Vi avsätter mer resurser, för att elever på Lidingö ska få möjlighet till utökat lärande, samt att lyckas i skolan. Dessutom satsar vi 1,0 mnkr på lovskola. Vi vill att elever som riskerar att inte bli godkända i alla ämnen erbjuds en bra lovskola. Majoriteten avsätter såsom föregående år endast 0,4 mnkr till denna angelägna verksamhet. Vi socialdemokrater tillför de resurser som krävs.

facebook Twitter Email