Kyrkoval 2021

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen och solidarisk folkkyrka. En öppen folkkyrka riktar sig till alla delar av samhället, över generationer och genom olika skeenden i livet.

Lidingö församling finns där i tider av oro, sorg och rädsla men också i tider av glädje och skratt. I tider av oro behövs ett hoppfullt budskap om medmänsklighet och solidaritet. Det är så vi vill bemöta de krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp. 

👉 Läs Socialdemokraternas Valprogram för Lidingö församling här.

Daniel Larson om kyrkovalet

👉 Läs mer om vår vision för Lidingö församling.

Våra kandidater

”För mig ska Lidingö församling vara en plats för alla,
där kärlek, gemenskap och människors lika värde står i centrum.

Jag önskar att Lidingö församling ska vara utåtriktad, söka nya
vägar att nå människor i samhället med det kristna budskapet.

Jag brinner för att det sociala och diakonala engagemanget
ska växa och utvidgas. Att fler frivilliga med rätt kompetens ska
komplettera diakoner och präster i arbetet.”

”Hopp, mod, solidaritet och jämlikhet är viktiga ledord som bör genomsyra Svenska kyrkans arbete nationellt och internationellt. För mig som socialdemokrat ska kyrkan vara en folkets kyrka. Svenska kyrkan ska stå upp för alla dimensioner av andligt sökande och bjuda in till olika gemensamma aktiviteter och existentiella diskussioner.”

”Lidingöborna ska erbjudas att ingå i gemenskap och medlemskap, och därmed att tillhöra både den lokala församlingen och Kristi kyrka på jorden. Självklart ska Lidingö församling delta aktivt i arbetet för en bättre miljö och livsvillkor för allt levande.”

”Kyrkan ska vara en plats där man kan få tröst och känna trygghet, oavsett ålder. Jag brinner för det diakonala arbetet och aktiviteter som retreat och pilgrimsvandringar. Jag vill värna om äldres behov av mötesplatser där man kan träffas och knyta nya kontakter. Jag vill också att kyrkan ska nå ut till fler ungdomar och bjuda in till att delta i församlingens aktiviteter.”

”Jag ser kyrkan som en viktig kraft för att skapa medmänskliga insatser och perspektiv.”

”Jag engagerar mig i kyrkovalet för jag tror på kyrkans roll som bärare av viktiga värden som solidaritet, medmänsklighet och omtanke.
Alla ska känna sig välkomna i en öppen och mångsidig verksamhet, där kyrkan också ska vara en viktig föregångare inom hållbarhet och värnandet av jordens resurser. Jag vill också lyfta fram kyrkornas unika roll som bärare av vårt kulturarv, som är ett starkt personligt intresse som ligger mig varmt om hjärtat.”

”Jag vill att församlingens utåtriktade arbete och roll i civilsamhället ska främjas. Jag vill se ett samhälle som håller ihop och ger människor hopp och framtidstro. I detta har Lidingö församling en viktig uppgift att fylla och jag vill därför att församlingen ska utveckla samverkan med andra samfund, aktörer och organisationer på Lidingö, för att skapa fler mötesforum och mötesplatser med ett varierat utbud och aktiviteter.”

facebook Twitter Email