NYHET

Interpellation: Skär inte ner på ungdomsverksamheten

Moderaterna, Lidingöpartiet och Sverigedemokraterna riktade stora nedskärningar mot Lidingös fritidsgårdar i 2024 års budget. Nedskärningarna har redan trätt i kraft, med begränsade öppettider, färre fritidsledare och försämrade möjligheter att genomföra projekt för och tillsammans med Lidingös barn och ungdomar som resultat.

 

Utifrån detta så har oppositionsråd Daniel Larson (S), efter samråd med ungdomar på Lidingö, ställt en interpellation till utbildningsnämndens ordförande Christer Mohlin (M). Interpellationen väcker frågan varför styret drar in på ungdomsverksamheten på Lidingö, samt hur man prioriterar en meningsfull fritid för Lidingös unga jämfört med en eventuell framtida skattesänkning på 50 öre.

 

Interpellationen kommer att anmälas vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 mars.

Hela interpellationen finns att läsa nedan.

 

 

Vad är syftet med att skära ner på fritidsgårdarnas verksamhet?

Interpellation ställd till utbildningsnämndens ordförande Christer Mohlin (M).


På stadens hemsida står, under rubrik Ung på Lidingö, Hälsofrämjande fritid, att ”Fritidsgårdarnas värdegrunder är
baserade på Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna. Det är en rättighet att ha tillgång till kvalitativ
fritidsverksamhet där det ska vara roligt och utvecklande att delta för alla ungdomar i olika åldrar”.

I Lidingökoalitionens politiska program för mandatperioden står att minoritetsstyret ” vill öka kommunens
effektivitet och kvalitet med målet att sänka skatten med 50 öre senast 2025 förutsatt fortsatt god service och
kvalitet till medborgarna”. I det politiska programmet nämns inte Lidingös fritidsgårdar överhuvudtaget.
Under Moderaternas styre har budgeten för ungdomsverksamheten under de senaste åren skurits ner kraftigt,
samtidigt som staden har redovisat årliga överskott på flera hundra miljoner kronor.

Fritidsgårdarnas verksamhet finansieras inom ungdomsverksamhetens budget. I budget för 2021 avsattes 13,9
mnkr. Ingen uppräkning gjordes för 2022, vilket innebar en besparing motsvarande en halv tjänst. Budgetramen
höjdes för 2023 till 14,3 mnkr, men sänktes med ett riktat yxhugg till endast 12,7 mnkr i budget för 2024.

Det finns flera anledningar till att fritidsgårdar ska ha en bra budget. De måste ges förutsättningar till att utveckla
verksamheten och kunna erbjuda anställda en anständig lön och en bra arbetsmiljö.
Fritidsgårdarna behöver finnas till för alla oavsett förutsättningar. Det är viktigt att öns ungdomar erbjuds att kunna
komma till ett ställe som är tryggt för alla. Detta är något som faktiskt gör skillnad och som påverkar alla barn och
ungdomar, att kunna gå till en fritidsgård istället för att hänvisas till att hänga runt på torget.

Frågan många av Lidingös ungdomar nu ställer sig, och har vänt sig till oss för att lyfta med denna interpellation, är: varför har minoritetsstyret skurit ner på budgeten för fritidsgårdarna, som är en så viktig verksamhet somtrygg samlingspunkt för både barn och ungdomar?

Några ytterligare inkomna frågor och kommentarer från öns unga:
”- Det kanske inte bland öns vuxna är tillräckligt känt att många ungdomar vill besöka fritidsgårdar. Inte minst de
som invandrat till Lidingö. Ungdomar vill ha en punkt där de kan känna sig trygga och möta andra. Oavsett
förutsättningar besöker barn och ungdomar en fritidsgård och det finns många olika anledningar. Barn och
ungdomar med olika bakgrund behöver träffas. Det är inte bara i utsatta områden fritidsgårdar behövs. Det finns
även på Lidingö barn och ungdomar som inte får mat hemma eller inte har närvarande föräldrar. Oavsett vad, är det
ett enkelt sätt att komma in i samhället, oavsett om man bott här länge eller är helt nyinflyttad. Sett ur föräldrarnas
perspektiv, innebär en fritidsgård i närhet av bostaden som ens barn kan besöka när de vill, en trygghet. Det är ett
mycket bättre alternativ än att barnet hänger på torget, med alla risker det innebär som till och med kan sluta med
allvarliga incidenter. Vi ser, till skillnad från minoritetsstyret, behov av att öppna ytterligare fritidsgårdar”.

Minoritetsstyrets kraftiga nedskärning innebär konsekvenser och att fritidsgårdarna tvingas till åtgärder:

  • Minskat antal anställda motsvarande 6 fritidsledartjänster om vardera 50%.
  • Kraftigt förändrade och försämrade öppethållanden i verksamheterna
  • Projekt måste göras om eller pausas, till exempel Musikhjälpen, SOL, Vårbalen, Lidingö Rock mm.
  • Sämre möjlighet att samverka med andra delar inom Lidingö stad eller externa samarbetspartners.
  • Fritidsklubben drabbas, då de insparade ungdomstjänsterna varit delade med fritidsklubben och därigenom
    bidragit till att kunna skapa heltidstjänster för utbildad personal.


Med anledning av konsekvenserna av minoritetsstyrets nedskärningar på fritidsgårdarna ställer jag följande frågor till utbildningsnämndens ordförande Christer Mohlin (M):

  • Vad är syftet med att skära ner så kraftigt på fritidsgårdarnas verksamhet?
  • Ser du positivt på de åtgärder som fritidsgårdarna nu tvingas vidta?
  • Är nedskärningar riktade mot Lidingös barn och ungdomars tillgång till fritidsgårdar och kvalitativ ungdomsverksamhet i linje med minoritetsstyrets uttryckta vilja, att ”öka kommunens effektivitet och kvalitet med målet att sänka skatten med 50 öre senast 2025 förutsatt fortsatt god service och kvalitet till medborgarna”?

Daniel Larson (S) oppositionsråd