Utbildning

En jämlik skola ger varje barn en god start i livet.

Lidingö har en skola med bra resultat med målet att Lidingö ska ha Sveriges bästa skola. Det har emellertid förekommit alarmerande resultat vad avser bland annat elevernas psykiska ohälsa. Enbart goda skolresultat är långt ifrån tillräckligt för att nå målet.

Stadens uppgift ska vara att arbeta för en likvärdig skola med allsidig elevsammansättning i alla skolor, samt garantera att all verksamhet är avgiftsfri så att inget barn hindras från att delta på grund av föräldrarnas ekonomi.
Vi Socialdemokrater anser att måluppfyllelse är möjlig förutsatt att verksamheterna ges tillräckligt med resurser.  Vi föreslår därför en högre uppräkning av peng för skolbarnomsorg, 3% i jämförelse med majoritetens förslag på 2,1%.
Uppräkningen är högre än nivån för prognostiserat utfall för pris- och löneökningar
i syfte att skapa förutsättningar för mindre barngrupper och fler pedagoger. Socialdemokraterna föreslår även en satsning för medel till ungdomsverksamheten räknas upp med ca 2,1 % (+ 0,3 mnkr). Majoriteten avsätter samma belopp i budget för 2022 som för 2021.

Vi har råd med öppen fritidsverksamhet

Vi motsätter oss den styrande majoritet beslut att den öppna fritidsverksamheten för barn i årskurserna 4 – 6 har stängts ner 2020. Det är en viktig verksamhet som vi vill återinföra.

Med majoritetens beslut minskar valfriheten. Oavsett föräldrarnas betalningsförmåga, ska alla barn ska ha en trygg plats att vara på. Konsekvenserna av majoritetens beslut riskerar att med precision drabba barn till föräldrar med svagare ekonomi. Lidingö ska vara en kommun där barns och ungas rättigheter blir tillgodosedda. Barnkonventionen ligger till grund för det arbetet. Det som bedöms vara barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Socialdemokraterna värnar lidingöbornas valfrihet och vill att Lidingö ska vara en kommun som aktivt verkar för att alla barn ska ges möjlighet att ha en trygg plats att vistas på.
För att skapa en likvärdig skola ska därför alla Lidingö stads skolor erbjuda en öppen eftermiddagsverksamhet som bedrivs tillsammans med skolornas fritidsklubbar.

facebook Twitter Email