Utbildning

En jämlik skola ger varje barn en god start i livet.

Lidingö har en skola med bra resultat med målet att Lidingö ska ha Sveriges bästa skola. Det har emellertid förekommit alarmerande resultat vad avser bland annat elevernas psykiska ohälsa. Enbart goda skolresultat är långt ifrån tillräckligt för att nå målet.

Stadens uppgift ska vara att arbeta för en likvärdig skola med allsidig elevsammansättning i alla skolor, samt garantera att all verksamhet är avgiftsfri så att inget barn hindras från att delta på grund av föräldrarnas ekonomi. Vi Socialdemokrater anser att måluppfyllelse är möjlig förutsatt att verksamheterna ges tillräckligt med resurser.  

Vi har råd med öppen fritidsverksamhet

Med majoritetens beslut minskar valfriheten. Oavsett föräldrarnas betalningsförmåga, ska alla barn ska ha en trygg plats att vara på. Konsekvenserna av majoritetens beslut riskerar att med precision drabba barn till föräldrar med svagare ekonomi. Lidingö ska vara en kommun där barns och ungas rättigheter blir tillgodosedda. Barnkonventionen ligger till grund för det arbetet. Det som bedöms vara barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Socialdemokraterna värnar lidingöbornas valfrihet och vill att Lidingö ska vara en kommun som aktivt verkar för att alla barn ska ges möjlighet att ha en trygg plats att vistas på. För att skapa en likvärdig skola ska därför alla Lidingö stads skolor erbjuda en öppen eftermiddagsverksamhet som bedrivs tillsammans med skolornas fritidsklubbar.

S tar strid emot de styrandes 0% uppräkning för skolbarnomsorgen

Under 2021 ökade barngruppernas storlek i Lidingö stads fritidshem med närmare 12% i förhållande till antalet pedagoger. Det är en utveckling som vi ser med stor oro på. Trots det tilldelade majoriteten skolbarnomsorgen en alltför låg uppräkning för 2022, utan ekonomiskt utrymme till anställning av fler pedagoger, för att komma till rätta med de växande barngrupperna.

Nu går majoriteten ännu längre genom att inför 2023 föreslå en 0% uppräkning, med motivering att skapa utrymme till höjd peng i grundskolan, årskurserna F – 5.

Skolbarnomsorgens verksamhetskostnader kommer under 2023 att öka på grund av inflation, lönerevision och övriga kostnadsökningar. 0% uppräkning kräver besparingar och innebär en uppenbar risk för ännu större barngrupper och ytterligare nedskärningar inom Lidingö stads fritidshem och fritidsklubbar.

Vi Socialdemokrater vill ha mindre barngrupper, satsa på att utbilda och anställa fler behöriga lärare till fritidshemmen, avsätta tillräcklig planeringstid för den fritidspedagogiska undervisningen och säkerställa att både barnen och pedagogerna har för verksamheten ändamålsenliga, anpassade och välutrustade lokaler och utomhusmiljöer.

Fritidshemmen och fritidsklubbarna har en enorm potential att bidra till barns utveckling. Därför yrkar vi Socialdemokrater i vårt budgetförslag för 2023 på en höjning med hela 3,3% för skolbarnomsorgen.

Majoritetens förslag till uppräkning för förskolan (2.07%) är oroväckande, då den inte täcker pris- och löneuppräkningen på 3,3 %. Förskolan är grunden i utbildningsväsendet och att satsningar på förskolan har positiv verkan för barnens/elevernas fortsatta skolgång. De insatser som görs under förskoleåren ger bäst avkastning av alla utbildningsinsatser.

Vi socialdemokrater budgeterar därför för en uppräkning av årspengbelopp för förskoleverksamheten med 3,3%.

facebook Twitter Email