Tekniska nämnden

Anna Fundin

Ledamot, Tekniska nämnden

Malin Olsson

Ersättare, Tekniska nämnden

Nämnden fullgör stadens uppgifter beträffande följande anläggningar och verksamheter, såvitt avser byggande, drift, underhåll och förvaltning.

Ansvarsområden:

 • allmänna platser, såsom gator, vägar, broar, torg och parker
 • jordbruk, skogsområden, grönområden, naturreservaten och övrig naturvård,
 • vattenområden, bryggor, kajer och hamnar,
 • avfallshantering, renhållning samt jord- och stentippar,
 • stadens allmänna va-anläggning,
 • andra uppgifter av övervägande teknisk art, som inte av rationella skäl bör skötas inom ramen för annan nämnds löpande verksamhet.
 • energiplaneringen och energihushållningen.

Nämnden fullgör också stadens uppgifter beträffande:

 • kollektivtrafikfrågor,
 • parkeringsövervakning och flyttning av fordon,
 • upplåtelse av offentlig plats,
 • det som ankommer på en kommunal nämnd enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor, lokala trafikföreskrifter, undantag (dispens) från trafikföreskrifter, parkeringstillstånd med mera
facebook Twitter Email