Vi yrkade återremiss

Daniel Larson, gruppledare, säger i en kommentar: - Då vi inte kunde ställa oss bakom förslaget yrkade jag tillsammans med Patrik Sandström (MP) återremiss, vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars, för att:
  • Lägga till miljö-, klimat- och hållbarhetskrav i kvalitetsprogrammet.
  • Ändra utvärderingen så att bedömning och poängsättning görs utifrån en tredjedel vardera av projektidé, hållbarhetskrav och pris.
  • Ändra antalet bostäder till vad som angavs i tidigare beslutat projekt-PM, 2018-10-02.
  • Prioritera flerbostadshus med små till stora lägenheter och en blandning av hyresrätter, ägarlägenheter och bostadsrätter.
  • Omarbeta förslaget för att uppnå ett bättre ekonomiskt resultat med syfte att finansiera bättre koppling och tillgänglighet mellan omliggande bostadsområden, inkluderat den bro till Larsberg som tidigare skisserats.
  • Se över framtida behov av vård- och omsorgslösningar på Lidingö och i Högsätra innan slutgiltigt beslut om utformning av, och hyresnivåer i, Hälsans hus tas.

Då majoriteten röstade ner vårt förslag skrev vi en gemensam reservation:

Vi välkomnar att det byggs fler bostäder på Lidingö. Det behövs då det råder bostadsbrist både här och i länet som helhet. Men i den markanvisning, gällande ny bebyggelse i Högsätra, som majoriteten nu beslutat om, återstår bara en spillra av det tidigare framtagna och beslutade planprogrammet och projekt-PM:et. Vi anser att de tidigare planerna ska fullföljas. Syftet med dessa var att öppna upp och binda ihop stadsdelarna Högsätra, Larsberg och Dalénum på ett bättre sätt. Den visionen har försvunnit i det här förslaget. Den cykel- och gångbro över Södra Kungsvägen som tidigare fanns med bör utredas vidare och vara del av projektet.

Hållbarhet

Det saknas helt miljö-, klimat- och andra hållbarhetsperspektiv. Vi vill därför att det ska tas fram ett hållbarhetsprogram. I viktningen av poäng för markanvisningen ska en tredjedel vardera utgöras av hållbarhetskriterier, ekonomi och gestaltning. Utformningen av kvarteren, tillsammans med de kvalitetsprogram som tagits fram, snävar in projektet för mycket. Till exempel lämnas inte utrymme för att bygga i trä eller i varierad arkitektur. Vi anser inte att det är politikens uppgift att använda stadens resurser för att på detta sätt styra mot en specifik arkitektonisk tidsepok.

Vi vill se en prioriterad inriktning på flerfamiljshus, små till stora lägenheter, och en blandning av hyresrätter, ägarlägenheter och bostadsrätter. Det skulle ge utvecklingen av området en större social hållbarhet. Med fler bostäder skulle även projektets ekonomiska hållbarhet öka.

Med den kalkyl som nu presenteras av majoriteten, med färre bostäder och fokus på stora bostadsrätter, ägarlägenheter och radhus, är det osäkert om projektet ens kan gå med överskott. Minskningen av antalet bostäder ger ett sämre underlag för utbyggd kollektivtrafik och riskerar dessutom att ge minskade intäkter till staden från stadsmiljöavtalet med Trafikverket för delfinansiering av bygget av den nya lilla Lidingöbron.

Hälsans Hus

Vi stödjer att Hälsans Hus finns kvar i projektet. Det är dock viktigt att huset utformas på ett sätt som är anpassat för de verksamheter som ska finnas där. Vilka behov av verksamheter som behövs i framtiden på Lidingö ska utredas innan slutgiltigt beslut om utformning tas. De senaste åren har en hel del av tidigare vårdutbud försvunnit från Lidingö. För att skapa rätt förutsättningar för att tillgodose Lidingöbornas behov av en tillgänglig vård bör därför dialog föras med Region Stockholm, verksamheterna som finns i Högsätrahuset idag och övriga vårdgivare på Lidingö.

Vad tycker du om byggpolitiken och stadsutvecklingen på Lidingö?

Hör gärna av dig och dela med dig av dina frågor, tankar, idéer och förslag. Du når oss via messenger eller e-post: lidingo.sap@gmail.com

facebook Twitter Email