Bostad

målare

Vi vill verka för ett modernt bostadsutbud med bättre förutsättningar och valfrihet

Det står klart att vi vill att det byggs fler bostäder på Lidingö än vad den sittande politiska majoriteten avser att fatta beslut om. Vi vill se ett modernt bostadsutbud, där det ska vara möjligt för alla att utifrån egna behov och förutsättningar, kunna välja mellan hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor. För att göra detta möjligt ska fler byggaktörer ges chansen att bygga bostäder som kan riktas till olika åldersgrupper med avsikten att tillgodose allas behov och därutöver öka omsättningen i våra bostadsområden genom sunda och självvalda flyttkedjor. Dessa nytillskott behövs för att bygga bort bostadsbrist, skapa förutsättningar för förbättringar av infrastruktur och utökad kollektivtrafik, rekrytering av personal, arbete, service, kultur och välfärd.

Bostäder på Lidingö

Majoritetens återhållsamhet när det gäller bostadsbyggande undergräver de planer vi vill skynda på för ett nytt, hållbart och modernt Lidingö Centrum-Torsviksområde. Porten till Lidingö behöver stöpas om de kommande åren. Centrum-Torsviksområdet skärs av genom ett fult, bullrigt och otidsenligt vägdike som måste däckas över och intill överdäckningen ska det byggas fler trivsamma, moderna och klimatsmarta bostäder i ett varierat utbud. Vi behöver bygga samman nuvarande centrum med Torsvik så att vi kan erbjuda lidingöborna ett attraktivt promenadstråk med många mötesplatser, ett bredare service- och handelsutbud. Få platser i Sverige kan mäta sig med Lidingö när det gäller kulturutbud och kulturutövande medborgare, vilket ger oss en fantastisk möjlighet att profilera och marknadsföra Lidingö som Stockholmsregionens kultur-ö.

Vi måste skapa bästa förutsättningar för moderna kollektiva färdmedel som i samband med stadsförnyelsen för Lidingö är en strategisk och prioriterad fråga. Få moderna centrum i Sverige och världen saknar en spårburet, klimatsmart alternativ till bilar och bussar. Lidingö gör det idag vilket hämmar centrums utveckling, och det måste staden ta fram en långsiktigt hållbar lösning för. Staden ska även i förhandlingar med Region Stockholm fortsatt verka för bättre tvärförbindelser och utökad båttrafik för SL-resenärer.

En hållbar byggpolitik

För att skärpa och nå ett kostnadseffektivt, smart, klimat- och resursoptimerat byggande vill vi också verka för ett ökat byggande i modern träbyggnadsteknik på Lidingö. Villorna byggs redan med trästommar, detta förslag avser således de flerbostadshus som ska uppföras, men gäller självfallet också för skolor, förskolor, kommersiella fastigheter och sportarenor mm. I likhet med vad allt fler kommuner kommer fram till menar vi att det behövs en kommunal träbyggnadsstrategi för att skynda på utvecklingen.

Våra växande grupper ungdomar och äldre behöver mindre bostäder, företrädesvis hyresbostäder. Alla undersökningar visar att vi bor allt längre tid i flerbostadshus; familjer bildas senare, samtidigt som vi lever allt längre. Det betyder singelliv eller parförhållanden, och därför är behovet av flerbostadshus som erbjuder en- och tvårumsbostäder stort.

Lidingö är på många sätt en fantastisk plats att bo och leva på. Lidingöborna möter dagligdags en vacker natur, ett genuint kulturlandskap och har unika möjligheter att ägna tid åt fritidsaktiviteter och utomhusvistelser. Boendet är varierat och arkitekturen präglas i regel av småskalighet och närhet till vatten och trivsamma utemiljöer. Som skärgårdskommun i brytningen mellan känsliga havsmiljöer och storstadens emellanåt hårdhänta exploatering av naturresurser blir emellertid hållbarhetsfrågorna och insikten och kunskapen om hur de ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna hänger samman allt viktigare och engagemanget kring dessa frågor ökar på ett påtagligt sätt.

Bostadsgaranti för unga

Vi vill satsa på fler ungdoms- och studentbostäder eftersom unga och studenter ska ha möjlighet och rätt till ett tryggt boende. Att en bostadsgaranti för unga införs vill vi verka för. Vi vill att 2-årsregeln gällande nyanländas bostadskontrakt ska ersättas av en hantering som tar hänsyn till barnperspektivet samt var i etableringsprocessen de berörda befinner sig.

Vi eftersträvar en god stadsplanering och levande stadsdelscentrum som säkrar tillgång och närhet till service, handel och liv mellan husen. Vi vill verka för att det uppförs blandade områden för att minska segregationen och bygga åldersintegrerat så att människor med olika bakgrund, ålder och livsvillkor kan mötas i vardagen. Demokratin vid byggande och renoveringar ska bejakas genom att Lidingö fortsätter att utveckla trygga och kreativa former för samrådsarbete. Program för varje stadsdelscentra ska därför utvecklas i samverkan och dialog med de som bor och verkar i dessa områden.

Snabbare hantering av byggärenden

Majoritetens arbetssätt kring handläggning av ärenden på Miljö- och stadsbyggnadskontoret är ett tydligt exempel på hur majoriteten låter enskilda politikers uppfattningar och tyckanden orsaka att ett kontor, med myndighetsutövning som primär uppgift, ger staden och därmed även Lidingös skattebetalare förhöjda kostnader och förlängda handläggningstider.

Vi ställer oss kritiska till denna utveckling, då den är kostsam och riskerar att på ett negativt sätt påverka rättssäkerheten i myndighetsutövningen. Det behövs en ökad takt i bostadsbyggandet på Lidingö. Behoven hos våra unga och äldre är stort. En förutsättning för snabbare bostadsbyggande är tillräckliga resurser till planarbetet, liksom utveckling av en modern och effektivare handläggning och tillräckliga personella resurser, så att nya planer kan tas fram snabbare.