Lidingö stad

Lidingö

Vi har råd att satsa

Vi socialdemokrater vill under 2023 påbörja en flerårig storsatsning på äldre med målsättningen att inom några år åstadkomma Sveriges bästa äldreomsorg på Lidingö. Vi vill prioritera en välfärdssatsning som ger ökad trygghet och avsevärt stärker de äldres livssituation. Vi vill också prioritera och förbättra barn och ungas möjligheter både inom barnomsorg, skola och genom mer resurser till ett allt viktigare fritidsutbud där vi eftersträvar lägre avgifter. Vi vill ha en Kulturskola där alla barn och ungdomar kan delta och få utlopp för sina mångsidiga intressen. De unga måste också få fler möjligheter att komma in i arbetslivet genom att Lidingö Stad erbjuder fler sommarjobb. Omställningen till ett hållbart samhälle går alldeles för långsamt på Lidingö. Majoriteten har valt bort angelägna delar till förmån för fortsatta skattesänkningar. Lidingö halkar efter i klimatåtgärder generellt. Vi vill prioritera hållbart byggande, upphandlingar med tydligare krav på hållbarhet och möjliggöra utbyggd laddinfrastruktur som stöttar elektrifieringen m.m. Passiviteten inom hållbarhetsområdet förstärks av bristande personella resurser i Lidingö stad.

Lidingö stad som arbetsgivare

Lidingö stad ska som arbetsgivare förknippas med ett gott ledarskap där delaktighet, engagemang, inflytande, jämställdhet och mångfald präglar arbetsgivarpolitiken. Staden ska stärka fortbildning och kompetensutveckling för personalen för att utveckla, samt höja kvaliteten i verksamheterna.

Lidingö stad ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Stadens anställningar ska som norm vara tillsvidare på heltid och omfattas av kollektivavtal. Fler ska kunna arbeta heltid, inte bara ha en heltidsanställning i grunden. Visstidsanställningar ska snabbare övergå i en tillsvidareanställning och tidsbegränsade anställningar ska alltid vara objektivt motiverade. Det ska inte vara möjligt att täcka ett stadigvarande arbetskraftsbehov med inhyrning. Det krävs en hållbar arbetstidsförläggning med fokus på friska arbetsplatser och friska arbetstagare.

Staden ska säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö med satsningar för att öka trivseln och minska sjukskrivningarna. Löner och karriärmöjligheter ska självklart vara jämställda.

Lidingö stad ska stå för personalens arbetskläder och arbetsskor i verksamheter där dessa är nödvändiga. Behovet ska täckas oavsett årstid och väderlek. Vi vill även pröva möjligheten med 30-timmars arbetsvecka i utvalda verksamheter för att förebygga och åtgärda höga sjuktal, samt ligga i framkant som arbetsgivare. Vi återkommer med våra förslag kring detta.

Stadens friskvårdsbidrag för kommunens anställda ska som lägst ligga i nivå med andra offentliga arbetsgivare i Stockholmsregionen, användning och uttag av bidraget ska uppmuntras för att främja en sund balans mellan arbete, familjeliv och fritid.

Staden ska vid alla upphandlingar ställa krav på att utförares och leverantörers anställda omfattas av arbetsrättsliga villkor i nivå med den aktuella branschens gällande svenska kollektivavtal. Kraven ska ställas för att gälla i alla led i entreprenadskedjor, detta för att verka för en sund konkurrens och schyssta villkor på hela arbetsmarknaden. Lidingö stad ska vara en Fair Trade kommun och uppfattas som en kommun som tar sikte på framtiden och med självklarhet verkar utifrån hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ekonomiska ställningstaganden


Vi socialdemokrater gick till val på en solidarisk, trygg och klimatsmart politik för Lidingö.
I vårt budgetförslag prioriterar vi välfärd, trygghet och grön omställning före skattesänkningar. Med kloka satsningar skapar vi ett livskraftigt och hållbart Lidingö med högklassig vård, skola och omsorg, goda utvecklingsmöjligheter för såväl lärare och vårdpersonal som företagare och kulturarbetare, samt ett brett handels- och serviceutbud. Vi ska ha bra kommunikationer, ett blandat bostadsutbud och ett attraktivt kultur- och fritidsutbud på vår ö.

Det uppnår vi genom att på ett ansvarstagande sätt investera och använda stadens ekonomiska resurser på ett hållbart och klokt sätt som stärker vår gemensamma välfärd.Vi uppnår det också genom gott och nära samarbete med den röd-gröna mittenkoalitionen i Region Stockholm. Lidingö ska vara en modern skärgårdsstad som bevarar och utvecklar vår värdefulla skärgårdsmiljö, en klimatkommun i Sveriges framkant med ett starkt välfärdsutbud. Så skapar vi trygghet och framtidstro för alla generationer som bor och verkar på Lidingö. Vi Socialdemokrater vill stärka demokratin och öka inflytandet för alla Lidingöbor.

Stadsledningskontroret

Vi vill att staden söker, använder och redovisar användningen av statsbidrag.

Vi föreslår att staden ska anställa en hållbarhetsstrateg till stadsledningskontoret, med uppgift att samverka med upphandlingsenheten och på ett strategiskt sätt leda stadens miljö- och hållbarhetsarbete, samt utveckla stadens arbete med kvalitetsuppföljning av upphandlade tjänster. Vi vill investera i hållbart byggande och föreslår även att resurser avsätts till en hållbarhetsberedning, som ska ligga till grund för ett förnyat och mer ambitiöst hållbarhetsarbete.

Varje nyanländ person ska kunna leva ett självständigt liv med egen försörjning, samt kunna delta i samhället på samma villkor som övriga Lidingöbor. Genom insatser utifrån var och ens möjligheter och förmågor, ska varje nyanländ person på sikt kunna uppleva sig som inkluderad i samhället. Socialdemokraterna avsätter resurser för en integrationssamordnare, med ansvar för integrationsarbete- och samordning.