Trygghet

Äldre

Alla Lidingöbor ska kunna känna trygghet genom livets alla skeenden.

 

Staden bör utöka sin rådgivning när det gäller inbrott och förebyggande insatser. Staden ska fortsätta verka för samhällets ökade lokala närvaro i samverkan och ett utvecklat samarbete mellan polis, socialtjänst, skola, föreningsliv och fastighetsägare. Lidingö stad ska fortsätta stödja föräldrar och föreningslivet till att delta i nattvandringar och vi vill se en utökad satsning på fältkuratorer och avsätter därför resurser för en ytterligare tjänst. Även grannsamverkan ska uppmuntras genom insatser och stöd så att människor lär känna varandra i sina bostadsområden.

Stöd och konsumentrådgivning

Staden ska erbjuda konsumentrådgivning, särskilt till utsatta grupper däribland äldre, i syfte att förebygga att lidingöbor tvingas in i avtal eller utsätts för rena bedrägerier. Vi vill att stadens resurser för att utveckla alla stadsdelar på ön även används till att skapa mer trivsamma och mer upplysta trygga utemiljöer.
Det behöver även byggas mer varierat och skapas förutsättningar för aktiviteter, umgänge och möten för alla åldrar på våra torg.

Staden ska visa nolltolerans mot klotter och annan skadegörelse och vidta snabb utryckning för att åtgärda inrapporterade problem, samt verka för en dygnet runt-öppen polisstation på Lidingö för att öka den polisiära närvaron.

Vi föreslår ett stärkt och långsiktigt stöd till kvinnojourer och organisationer som arbetar mot våld i nära relationer, hedersvåld och förtryck. Det behövs även satsningar på samtyckesundervisning i skolor, på ungdomsgårdar och inom samhällsorienteringen.

Plikt och rätt

Alla ska ges möjlighet att försörja sig själva, och alla har ett ansvar att anstränga sig för att få ett arbete. All arbetslöshet är en förlust för hela samhället, och därför ska vi stödja varandra att komma i arbeten med goda villkor. Arbetslöshet beror sällan på brist på vilja, utan på att man saknar rätt kompetens och utbildning. Det är inte sänkta löner eller osäkrare anställningar som motverkar arbetslöshet det skapar bara otrygghet, svårigheter för ens familj eller för att kunna bilda familj, och en lägre livslön och pension.

Den som blir ska möta både tydliga krav och ett starkt stöd, inte fattigdom och hopplöshet. Samtidigt som rätten och möjligheten till utbildning och andra insatser ska utökas, ska även plikten att deltaga öka. Arbetsförmedlingen ska kunna anvisa arbetslösa till arbetsmarknadsutbildning och till reguljär utbildning. Deltagande ska som grundregel vara ett krav för försörjningsstöd eller arbetsmarknadspolitiska ersättningar.

Ungdomars sysselsättning har drabbats hårt av pandemin. Vi kan inte acceptera att unga fastnar i passivitet och arbetslöshet. De ska så snabbt som möjligt komma i jobb eller utbildning. Insatserna för unga som varken arbetar eller studerar ska stärkas.

Unga med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller andra svårigheter ska få särskilt stöd och vägledning. Unga som saknar gymnasieutbildning ska i första hand stöttas till att fullfölja denna och utbildningskontrakten ska återinföras.