Klimat

Klimat

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga.

Vi socialdemokrater eftersträvar att Lidingö ska vara en föregångare inom detta område, med klimatsmart byggande och uppvärmningssystem, smarta återvinningssystem och tuffare krav på ekologisk upphandling för stadens förvaltningar och verksamheter.

Omställningen till ett hållbart samhälle går alldeles för långsamt på Lidingö. Majoriteten har valt bort angelägna delar till förmån för fortsatta skattesänkningar. Lidingö halkar efter i klimatåtgärder generellt. Vi vill prioritera hållbart byggande, upphandlingar med tydligare krav på hållbarhet och möjliggöra utbyggd laddinfrastruktur som stöttar elektrifieringen m.m. Passiviteten inom hållbarhetsområdet förstärks av bristande personella resurser i Lidingö stad. Det vill vi ändra på genom att bland annat satsa resurser på en hållbarhetsstrateg.

Ett hållbart Lidingö

De verksamheter, föreningar, samfund, företag och inte minst alla de lidingöbor som på egen hand vill göra goda insatser för klimatet och miljön, ska uppmuntras till detta och erbjudas bättre förutsättningar än i dag.

Vi behöver inför år 2023 och vidare framåt, fatta en rad strategiska, kloka, väl avvägda och viktiga politiska beslut för att värna det unika. Samtidigt behöver vi utveckla och förbereda Lidingö för framtiden.

För att skärpa och nå ett kostnadseffektivt, smart, klimat- och resursoptimerat byggande vill vi också verka för ett ökat byggande i modern träbyggnadsteknik på Lidingö. Villorna byggs redan med trästommar, detta förslag avser således de flerbostadshus som ska uppföras, men gäller självfallet också för skolor, förskolor, kommersiella fastigheter och sportarenor mm. I likhet med vad allt fler kommuner kommer fram till menar vi att det behövs en kommunal träbyggnadsstrategi för att skynda på utvecklingen.

Hur vi alla kan delta för ett hållbart Lidingö

I dag lever vi över planetens tillgångar och förutsättningar. Klimatförändringarna är på riktigt. Var och en av oss påverkas, men det är de mest utsatta i världen som drabbas hårdast. Världen blir allt varmare, glaciärer smälter och översvämningar plågar många länder. Konsekvenserna av extrema väderförhållanden syns också i Sverige, något som även Lidingö måste rustas bättre för att kunna möta.

Klimatomställningen är ett samhällsbygge. Arbetet på Lidingö ska ske tillsammans.

Klimatfrågan kommer att vara ännu mer påtaglig för varje ny generation. Barn och unga måste få goda kunskaper om vad som kan göras – själva, tillsammans med andra, och genom demokratiskt fattade beslut. En klimatomställning där alla kan delta och ställa om efter förmåga, och som säkrar och ger arbetstillfällen, är också grunden för den breda uppslutning som gör att omställningen är demokratisk och socialt hållbar.

Socialdemokraterna yrkar fortfarande på att Miljöprogrammets införande för Staden ska ske i samverkan med boende på Lidingö, näringslivet och föreningar. Lidingös miljöarbete är viktigt för öns framtid och därför måste många fler få delta. Till skillnad från den politiska majoriteten, väljer vi att Lidingö, som varje modern kommun, ska involvera hela samhället när det utvecklas. Både för hållbarhetens och demokratins skull.

Vi eftersträvar ett miljöarbete med högre ambitioner. I majoritetens miljöprogram saknas det tydliga och mätbara klimatmål för att minska den globala uppvärmningen. Programmet följer inte internationella, nationella och regionala målsättningar och beslut om ett klimatneutralt Sverige och Region 2045. Kopplingar till de nationella miljömålen och utvärderingar av det gamla miljöprogrammet är bortskalade. Insikter i Lidingös klimatpåverkan som helhet saknas.

Socialdemokraterna vill att Lidingö ska vara en av Sveriges mest hållbara och demokratiska kommuner. Vi föreslår ett nytt omarbetat miljöprogram beslutas, som ska utgå från FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 och involvera hela Lidingö i både framtagande och genomförande.

Vi vill se ett brett förankrat framåtsyftande arbete som utmynnar i ett långsiktigt hållbart miljöprogram som på ett tydligt sätt utgår från internationella, nationella och regionala krav och uppsatta mål. Som förutsättning för att nå resultat krävs god samverkan med Lidingös närings- ochföreningsliv. Staden ska även underlätta för och uppmuntra lidingöborna till att göra kloka miljö- och klimatval.

Vi föreslår att staden ska anställa en hållbarhetsstrateg till stadsledningskontoret, med uppgift att samverka med upphandlingsenheten och på ett strategiskt sätt leda stadens miljö- och hållbarhetsarbete, samt utveckla stadens arbete med kvalitetsuppföljning av upphandlade tjänster. Vi budgeterar även för en hållbarhetsberedning.

Lidingö stad ska kraftigt minska stadens verksamheters klimatpåverkan, genom att göra stadens fordonsflotta fossilfri innan mandatperiodens slut, ställa tydliga miljökrav i alla upphandlingar av varor och tjänster, minska matsvinnet och öka andelen ekologisk och närproducerad mat i kommunala verksamheter, förbättra insamlingen av matavfall, satsa på solenergi genom att bygglovsbefria solpaneler och anlägga solcellsanläggningar på kommunala byggnader. Vi vill även se utveckling av en central mottagning och vidare distribution av beställda varor till stadens verksamheter, självklart med eldrivna fordon.

I vårt program lyfter vi möjligheten för staden att fortsätta utveckla och stödja satsningar på lånecykelsystem så att ännu fler kan välja att cykla, ett alternativ som förutom att vara ett hållbart resande även befrämjar hälsan. I vårt budgetförslag avsätter vi extra medel för underhåll av befintliga, separerade gång- och cykelstråk.

Vatten

Vi slår vakt om Lidingös vattenförsörjning med förbättrad tillgång och säkrad tillförsel av rent vatten till Lidingöborna. Lidingö har i likhet med andra kommuner i Stockholms län en relativt utsatt situation när det gäller vattenförsörjning. Lidingö ska ha en kommunövergripande dagvattenplan för att förebygga översvämningar, skapa fler attraktiva naturmiljöer och säkra rent vatten i vattendrag, sjöar och grundvatten. Vi anser att förbättrat omhändertagande av dagvatten och att vinterväghållningens plogade snö körs till en snötipp på land är angelägna åtgärder, som bör ha hög prioritet. Vidare anser vi att det inte ska förekomma snötippning i ytvatten. Vi förordar att den ska ske på land med lakvattendammar och rening av smältvatten.

Vi budgeterar för bottenstädning utmed Lidingös kust. Staden behöver även få till stånd ett ökat och framgångsrikt samarbete med andra kommuner och regionala organ, för att kunna rena fjärdarna runt omkring oss. Initiativ till insatser för bättre vattenkvalitet måste tas i många olika organ såväl regionalt som nationellt och internationellt.

Natur-och skogsvård

Vi värnar våra naturreservat och grönområden och menar att de ska bevaras och utvecklas. Staden måste vara restriktiv med dispenser för att värna om naturresurser. Vi kräver även ett förbud mot kalavverkningar på Lidingö.

Stränder, natur- och skogsområden tillhör Lidingös pärlor. Naturreservaten ska skydda växter och djur, bevara biologisk mångfald och erbjuda möjligheter för människor till lugn, ro och frihet från trafikljud. Vi vill att Långängen-Elfviks naturvårdsområde utvidgas med skogen på norra Elfvikslandet och nyckelbiotoperna söder om Kottlasjön, längs Mölnaån, samt att öns stränder frigörs.

De mindre skogspartier som utgör gröna kilar eller ekologiska korridorer, där djuren kan röra sig mellan olika skogsområden är minst lika viktiga. Närheten till naturen är en värdefull tillgång för oss människor, inte minst för barn, hundägare och äldre i närliggande bostadsområden.

Stadens skogar bör skötas som rekreationsområde för våra medborgare och vi ska ha som mål att bevara den biologiska mångfalden. Staden har presenterat såväl en grönplan som blåplan och behöver överblick så att skötselplaner, grönplan, trafikplan och andra berörda planer inte motsäger varandra.